۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

شورای سیاست گذاری کنفرانس

01-adabi
01-akhondi
01-anbiyayi
01-ansari
01-ayat
01-elyasi
02-babayi
02-bani-mirzayi
02-barari
02-besharati
02behnami
03-parhizgar
03-poryaghob
08-hasani
08-hoseinzade
08-jafari
09-hamidizade
09-khodami
09-khoshtinat
09khodadad
15-saeidi
16-shabani
17-sadeghzade
21-abdolmaleki
21-alayi
23-fakharniya
24-ghazi
25-kafche
25-karimi
25-kiya
28-mirzayi
28-mohebi
28mazlomi
29-nori-ali
29-nori
29-norjamali
30-vand-zamani
31-hashemi-shahrodi
32-yasrebi

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است